گلیم چیست و چرا دو سوی فرش را گلیم بافی می­کنند؟

x